Bürgerverein Brand

De Dochfabrik Becker is nu Jeschicht

Völl Bauschutt litt op et Becker-Jeländ,
domet is och de letzte Dochfabrik va Oche an et Eng.
Wo me fröijjer et Rattere va de Wävstöhl hoot,
hange nu decke Wolke va Stöpp en de Loot.
Jruuße Bagger maache alles platt,
wat de Fabrik fröijjer uusgemaat hat.

Menich enge hat de Trone en de Ore,
at wier jeht e Stöck Jeschicht op dr Brand verlore.
Soch me va Kruttes övver et Tal noh Brand,
wood de Becker Fabrik met dr Schornstee jau erkannt.

1927 dr Wilhlem Becker de Fabrik  jejrönt hat
än onger häm fonge emmer Modernisierunge statt.
1998 Becker de insolvente Dochfabrik Führen övvernohm,   
än kot doför at de Firma Palla Creativ dozo kom.

Wie en Familich hau Becker de Firma jeleit,
un sing Lü beij Huchzitte, Doof un och bes an et Eng betroit.
Ävver och för de Ongerstützung van Vereine un soziale Zwecke op Brand,
woor de Firma Becker allen bekannt.
Fierde de Schötze eh Foschbech hön Fess,
Becker de Firma des Mondes jeschlouße lässt.

1970 komme dozu noch Betriebe öm Glauchau un Merane,
un beij Becker su insjesamt 4400 Lü Arbeit fande.

2005 wood de ieschte Insolvenz dörchjemaaht,
un dat hat de Hälfde van de Lü öm Bruut än Luhn jebraht.
Op dr Brand wore do noch 185, en Palla 450 un en Litaue noch 200 Lü.
De zweijde Insolvenz erwischte 2009 och sie.
De Weltwirtschaftskris wor schold,
un och, weil de Lü net mieh all di Luxusjüter woue.

Dörch dr Wettbewerb en Europa un en de Türkei.
wor et 2012 och för de Firma Becker vorbeij.
Donnechdes öhm 13.28 Uhr erfuhre 179 Lü,
ab hü jett et de Firma Becker net mieh. 

Met dr Verkouf va de Winterkollektiun hau me noch jet Zitt,
ävver dr 30. September 2012 wor et esu witt.
För emmer schlouße sich de Werkstore,
un en 85jöhrijje Dochmacher-Jeschicht jeng verlore.

Op et Becker-Jeländ entstönd nöij Wohnnunge för dr Brand,
zur Erennerung weede se „Dochmaacher-Veddel“ jenannt.