Bürgerverein Brand

Heemet!

Heemet ess nett märr e Wout,
wämma se da reeschtich siehtt!
Jeeht janz stell meet oope Oore,
övver Wääch un döörech et Döurep;
siehtt watt he un dou passiert,
wenn ding Senne noch jätt doore!