Bürgerverein Brand

Op Schusters Rappe

Beij Schnii än Iis, beij Wenk un Wär,
et es klor, de Brander wandere jär.
Ob et Beldungswerk of de DJK,
Of dr Turnverein oder Borussia,
et janze Johr sönd se op jang,
entdecke sich als Wandersmann.
Et wandere enkele Jruppe,
et wandert de KAB,
och völl Frauensjruppe send ze seeh.
Met un ohne Stecke,
sieht me se dörch de Jäjend trecke.
Se loufe net mäh op dr Brand,
dr janze Südraum es hön bekannt.
Un wenn dr Wenk ze fies un fresch,
do jeht et dörch dr Öcher Bösch.
Un die, die janz jot op de Beng,
die wandere dörch et huhe Venn.
Met Rucksackverpflejung op dr Röck,
erobere se sich et Wanderjlöck.
Un de Piljer van dr Brand,
die wandee dörch et Eefeler Land,
dönt völl sänge un völl bäne,
domet dr Herrjott hön deet säne.
Mänch Dröppche se sich jönne,
domet se besser loufe könne,
denn fönf Daach lang durt de Tripp,
wenn dat jeng Bonuspunkte jitt?
För de Jesundheet, su weed os all klor,
dönt Brander jet et janze Johr.
Se halde sich jesonk un fit,
merci sätt et Ulla Schmidt.