Bürgerverein Brand

Wenkter en dr Bösch

Schniibedeckt send Fecht un Tanne,
Iiszappe an de Strücher hange,
feierlich es de Natur.

Et schleet jeng Jlock, et schleet jeng Uhr,
Haas en dr Wald, deet sich versteiche,
va Schniilaas meniche Aas moss breiche.

Je Vöjjelflöte es ze hüre,
nüüß, wat de Natur kööt stüre.
Hee kann dr Mensch neu Kräfte tanke
un andächtich oser Herrjott danke.