Bürgerverein Brand

Ein Gedicht: Dr Appelboom

Passend zum zurückliegenden 2. Apfeltag auf dem Brander Markt, stellt der Arbeitskreis "Os Heemetsproch" dieses Gedicht von Jac Moll zur Verfügung.

Das nachfolgende Gedicht wurde durch den Arbeitskreis „Os Heemetsproch“ zur Verfügung gestellt.
Wer sich für die Brander Mundart interessiert und in den Arbeitskreis hineinschnuppern möchte, kann sich gerne bei seiner Leiterin Doris Müller unter acdorismueller@unitybox.de melden.

Dr Appelboom (von Jac Moll)

Et wor dr Vadder singe Drom
ze planze ne nöie Appelboom,
ne Boskopp of en Stärrenett,
dat wor, wat hä am leivste hätt.

Wie hä nun Jeburtsdaach hau,
hau os Mamm, sing Frau,
dann net lang mieh övverlaat,
ne Boom häm zom Jeschenk jemaaht.

Ne schönne Obbsboom,  jot en Fazuun,
ne jrade Stamm än en schönn Krun.
Ejjeplanzt wood hä en dr Jade
met völl Meeß, dat koot net schade.

Et wood döcks Wasser draa jedrare,
bes dä Boom wor jot aajeschlare.
Su wohß hä nun at et zweijde Johr,
bes hä endlich enge Appel dror.

Dä Appel dä wood runk en deck,
Än dr Vadder jidder Ovvend keck,
wie alles an dr Jade stong
än ob dä Appel noch do hong.

Hä saat os Kenger all bescheed:
„Dat mich jenge an dä Appel jeht,
ich hött jär, datt dä hange blivt,
bes datt hä rechtig es jerift!“

Eines Sondaachs, wat för e Jlöck,
jonge de Eldere beij de Tant op Besöck.
Dann wor beij os emmer jet meng,
wenn ver Puute all wore alleng.

Vör os wor dann nüüß ze schad.
En et Huus, op dr Hoff of en dr Jad.
Dat wor de Eldere bekannt,
dröm nom dr Pap os an de Hank.

„Kenger, benemmt üch, sed schönn brav,
än plöckt mich net dä Appel av!“
Su jonge se nun op Besöck,
än als se des Ovvends kome zeröck,
dr Vadder noh dr Jade jong,
kicke, of singe Appel noch do hong.

Dä hong noch schönn an singe Boom,
doch wie hä dann nun nohder kom,
stalt hä doch faß,
et wor jo jeresse,
dat enge en dä Appel hau jebeße.
Hä ärjerde sich,
doch hä dann ovverlaat,
van dren biße, han ich nüüß jesaat.