Bürgerverein Brand

De Johreszitte – ein Gedicht von Wilma Henn

De Joreszitte se komme un jönt,
jenou wie de Meereswelle dönt.
Et Fröchjohr eröffnet dr Johresreijen
met Jröne än Blöhe än Vouelsweise.
Ob Natur, ob Diere, alles, wat jeschloffe,
ka jetz hoffe.

Jeneßt die Zitt, se durt net lang,
denn flott schlesst sich dr Sommer aa.
Dä hält net emmer, wat hä versproch,
wie döcks haue ver flott va häm jenoch.
Deet hä dat, wat ver erhoffe,
da stönd häm alle Häzze offe.

Enttäuscht hä os, wie et off passiert,
da es hä oser Jonst net wäät.
Dr jölde Hervs es da Favorit,
en menich Johr de schönnste Zitt
met Färv, die jenge Moler hat,
met Faaßer voller Rebesaft.

Ävver stellt hä sich ee met Wenk än Rään,
da soll et levver Wenkter see
met Iis un Schnie en decke Flocke,
wat vür jetz bruche, sönt wärm Socke
un en Stoff met jet Jemütlichkeet,
da deet dr Wenkter os net leed.

Es nu de Wenkterzitt met all sing Feste
för os Lü dat allerbeste?
Frorste mich, wat mich am leevste van die vier,
da saar ich dich janz flöck än siehr:
„Et Fröchjohr hat mi Häzz jewonne,
weil et jrad iesch es jekomme.“

 Verse von Wilma Henn