Bürgerverein Brand

De Johreszitte – ein Gedicht von Wilma Henn

De Joreszitte se komme un jönt,jenou wie de Meereswelle dönt.Et Fröchjohr eröffnet dr Johresreijenmet Jröne än Blöhe än Vouelsweise.Ob Natur, ob Diere, alles, wat jeschloffe,ka jetz hoffe. Jeneßt die Zitt, se durt net lang,denn flott schlesst sich dr Sommer aa.Dä hält net emmer, wat hä versproch,wie döcks haue ver flott va häm jenoch.Deet hä dat, […]