Bürgerverein Brand

Nachruf zu Pater Georg

Der verstorbene Pater Georg (Norbert) Mießen war aktiver Mitgestalter unserer heimatverbundenen Aktivitäten mit dem AK „Oos Heemetsproch“ Das folgende Gedicht ist ihm gewidmet: Leive Pater Georg,janz heusch, ohne völl Wööt,bes Du os entschwebt.Wie emmer op ding beschejjde Aat,has Du os un de Welt „Adie“ jesaat. Noh Corona woole ver os treffe un jet zesame drenke,nu könne […]

Sennd v`r am Eng?

Achrenachzech ess ejjaal,nüngennüünzech ess-en Zahl,die su ess-et, jlöövt m`r koom,hat jätt meet-et Eng ze doon! Ess-en Ee nu och d`rbeij,va die Nünge sujaar dreij;da, datt kamma weereklich saare,fängt m`r an-et Eng am knaare! Nüüngzeehhonndetnüngennüüngzech,wenn-et bläät, datt wöör janz jöönstech,weil, watt köönt d`rhenger att?Märr-en Zweij – un Nulle satt! Dreij moul Nüng ess sövvenenzwanzech;sööj m`r saare, […]

Op Schusters Rappe

Beij Schnii än Iis, beij Wenk un Wär,et es klor, de Brander wandere jär.Ob et Beldungswerk of de DJK,Of dr Turnverein oder Borussia,et janze Johr sönd se op jang,entdecke sich als Wandersmann.Et wandere enkele Jruppe,et wandert de KAB,och völl Frauensjruppe send ze seeh.Met un ohne Stecke,sieht me se dörch de Jäjend trecke.Se loufe net mäh […]

Heemet!

Heemet ess nett märr e Wout,wämma se da reeschtich siehtt!Jeeht janz stell meet oope Oore,övver Wääch un döörech et Döurep;siehtt watt he un dou passiert,wenn ding Senne noch jätt doore!

Wenkter en dr Bösch

Schniibedeckt send Fecht un Tanne,Iiszappe an de Strücher hange,feierlich es de Natur. Et schleet jeng Jlock, et schleet jeng Uhr,Haas en dr Wald, deet sich versteiche,va Schniilaas meniche Aas moss breiche. Je Vöjjelflöte es ze hüre,nüüß, wat de Natur kööt stüre.Hee kann dr Mensch neu Kräfte tankeun andächtich oser Herrjott danke.

De Dochfabrik Becker is nu Jeschicht

Völl Bauschutt litt op et Becker-Jeländ,domet is och de letzte Dochfabrik va Oche an et Eng.Wo me fröijjer et Rattere va de Wävstöhl hoot,hange nu decke Wolke va Stöpp en de Loot.Jruuße Bagger maache alles platt,wat de Fabrik fröijjer uusgemaat hat. Menich enge hat de Trone en de Ore,at wier jeht e Stöck Jeschicht op […]